Σενάρια Κινητικότητας: Αρχική διαμόρφωση των σεναρίων από την Ομάδα Έργου του Δήμου

Ο Δήμος Πέλλας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της πόλης προχώρησε στη διαμόρφωση τριών εναλλακτικών σεναρίων για τη ανάπτυξη του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. Για τη διαμόρφωσή τους ο Δήμος προχώρησε σε εκτεταμένη συλλογή δεδομένων για την ανάλυση των υφιστάμενων συνθηκών κινητικότητας της πόλης και αξιολόγησε τις ανάγκες και τα προβλήματα του συστήματος που επισημάνθηκαν κατά της διάρκεια της 1ης θεματικής διαβούλευσης από το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων.

Ένα σενάριο κινητικότητας προδιαγράφει την προτεραιότητα (ή και τις προτεραιότητες) που θα δοθεί(ούν) στο σχεδιασμό των μέτρων αστικής κινητικότητας. Θα αποτελέσει με άλλα λόγια τον οδηγό στον οποίο θα  βασιστεί ο Δήμος προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει νέα έργα και ρυθμιστικές διατάξεις στο σύνολο των υποδομών του κοινόχρηστου χώρου της πόλης.

Σενάριο Α: Προτεραιότητα στον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό της πόλης με έμφαση στην εξυπηρέτηση πεζών και ποδηλάτων, προς όφελος της ποιότητας ζωής και της εξασφάλισης της ίσης συμμετοχής στην κινητικότητα όλων των κοινωνικών ομάδων.

Το μέγεθος της πόλης των Γιαννιτσών σε συνδυασμό με το χαρακτηριστικό της πόλης που συγκεντρώνει το σύνολο της εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της πόλης, καθιστούν ευνοϊκές τις συνθήκες για την προώθηση μέτρων υπέρ των πεζών στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου. Το εξεταζόμενο σενάριο έρχεται να ενισχύσει αυτό το χαρακτηριστικό της πόλης με την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που προωθούν την άνετη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών και των ποδηλατιστών. H πεζή μετακίνησης αναδεικνύεται στον κύριο τρόπο μετακίνησης των κατοίκων στα Γιαννιτσά.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις στις οποίες θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση:

 • Ο χώρος της οδού θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων των περιοχών της πόλης (ήπια κυκλοφορία σε γειτονιές και σχολεία, ευρύχωρα πεζοδρόμια σε εμπορικές περιοχές, ισόρροπη κατανομή σε περιοχές έλλειψης χώρου κ.ά.)
 • Σύνδεση των κύριων λειτουργιών της πόλης και των σημείων ενδιαφέροντος με ασφαλές και άνετο δίκτυο υποδομών για πεζούς και ποδηλάτες. Η εν λόγω υποδομή θα πρέπει να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να είναι άνετη, ασφαλής και προσβάσιμη για όλες τι κοινωνικές ομάδες
 • Συνθήκες προώθησης των ποδηλάτων, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο. – Δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε περιοχές με κατάλληλο ανάγλυφο και χρήσεις γης
 • Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην υποδομή των πεζών και ποδηλατιστών
 • Οι διαδρομές που προκαλούν «φόβο» με όρους πολυκοσμίας, παραβατικότητας και χαμηλής ελκυστικότητας θα γίνουν ασφαλείς με κατάλληλες επεμβάσεις (π.χ φωτισμός, κατάλληλα πλάτη κ.ά.)
 • Επέκταση των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς (ζώνες προτεραιότητας σε επισκέπτες, ζώνες μόνιμων κατοίκων)
 • Παροχή δημόσιων χώρων στάθμευσης για τα ποδήλατα
 • Ενδεχόμενη εισαγωγή ζωνών 30 km/h, ακόμα και σε τμήματα του κύριου οδικού δικτύου
 • Προώθηση ήπιων μορφών κινητικότητας μέσω προγραμμάτων επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Σενάριο Β: Βελτιστοποίηση της ροής της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα και εφαρμογές οργάνωσης, διαχείρισης και αστυνόμευσης

Το σενάριο Β αφορά στη βελτιστοποίηση του οδικού δικτύου υπέρ των Ι.Χ. οχημάτων και των οχημάτων εμπορευματικών μεταφορών. Εκτιμά ότι η τεχνολογική πρόοδος θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και στην χωρητικότητα του συστήματος, με την έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να προβλέπεται μικρότερη σε σχέση με τα μηχανοκίνητα μέσα του παρελθόντος. Το σενάριο πρόκειται να τονώσει οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με μεταφορικές δραστηριότητες.

Περαιτέρω τομείς έμφασης είναι:

 • Επέκταση του οδικού δικτύου και διάνοιξη νέων οδών.
 • Μείωση των σημείων συμφόρησης.
 • Συντήρηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και επεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε κόμβους του οδικού δικτύου, με προτεραιότητα στα μελανά σημεία.
 • Βελτίωση της στάθμευσης με υποδομές σε χώρους εκτός οδού (πάρκινγκ).
 • Εφαρμογές συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της κυκλοφορίας (Κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας, δυναμική σηματοδότηση, πίνακες μεταβλητών μηνυμάτων κ.α).
 • Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ότι θα αυξηθεί στο μέλλον και θα υπάρξουν μέτρα για την υποστήριξη αυτού του είδους «καθαρής μετακίνησης».
 • Δράσεις ανανέωσης των δημόσιων και βιομηχανικών στόλων οχημάτων.
 • Μέτρα για την αύξηση της οδικής ασφάλειας μεταξύ των αυτοκίνητων και των ευάλωτων χρηστών της οδού στις διαβάσεις ( πεζοί, ποδηλάτες, κ.ά.).
 • Δράσεις εξοικείωσης των πολιτών με τις νέες τεχνολογίες.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Σενάριο Γ: Δυναμική ανάπτυξη και διείσδυση μέσων μαζικής μεταφοράς με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας για την εξυπηρέτηση του συνόλου των μετακινήσεων

Το σενάριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών που να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις μετακινήσεις τόσο εντός των Γιαννιτσών, όσο και των γύρω οικισμών και των επισκεπτών. Η δόμηση του συγκεκριμένου συστήματος βασίζεται στην προώθηση των συνδυασμένων μετακινήσεων με οχήματα προσβάσιμα σε όλους και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών που να ενισχύσει την πολυτροπικότητα στα Γιαννιτσά και να εξυπηρετήσει τις δυσκολίες μετακίνησης των «παγιδευμένων» χρηστών (άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε Ι.Χ.), οι οποίες προκύπτουν από το έντονο ανάγλυφο τις πόλης.

Περαιτέρω τομείς εστίασης είναι:

 • Το δίκτυο λεωφορείων θα επεκταθεί και η ποιότητα εξυπηρέτησης θα βελτιστοποιηθεί.
 • Ο χώρος της οδού θα διαμορφωθεί για την αποδοτικότερη ένταξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών (λεωφορειολωρίδες, στάσεις με κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη γεωμετρική διαμόρφωση για την πρόσβαση των οχημάτων).
 • Η στάθμευση και η αστυνόμευση θα προσαρμοστούν για την αποδοτικότερη λειτουργία των ΜΜΜ.
 • Η σύνδεση των μέσων μεταφοράς υπό την έννοια της διατροπικότητας θα βελτιστοποιηθεί και η χρήση τους θα γίνει πιο ελκυστική (π.χ. σύνδεση αστικής συγκοινωνίας με σταθμό ΚΤΕΛ ή και με το *μελλοντικό σταθμό τρένων*, σταθμοί Park n Ride, σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων).
 • Οι πυρήνες επιχειρηματικότητας θα συνδέονται γρήγορα και εύκολα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Η ανάπτυξη της πόλης και οι υφιστάμενες χρήσεις γης θα οργανωθούν περιμετρικά από άξονες με υψηλή εξυπηρέτηση αστικής συγκοινωνίας.
 • Ο στόλος των αστικών λεωφορείων θα πρέπει να αναβαθμιστεί (ηλεκτροκίνηση).
 • Ο στόλος των λεωφορείων θα προσαρμοστεί στις ανάγκες τις πόλης (μέγεθος λεωφορείων).
 • Βελτίωση της ασφάλειας των μετακινουμένων.
 • Η χρήση της Δημόσια Συγκοινωνίας θα προωθηθεί δυναμικά με μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Εκτίμηση αντικτύπου
Συνιστώσα σεναρίου12345678910
Κόστος
Χρόνος
Ποιότητα ζωής
Κοινωνική συνοχή

Προκειμένου οι πολίτες να επιλέξουν το σενάριο κινητικότητας που θεωρούν πως θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη με τον καλύτερο τρόπο, ο Δήμος Πέλλας πραγματοποίησε μια ποιοτική συγκριτική ανάλυση συγκεκριμένων κριτηρίων με σκοπό να γίνουν πιο κατανοητά τα χαρακτηριστικά κάθε σεναρίου.