ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η στρατηγική συμμετοχικού σχεδιασμού αποτελεί προτεραιότητα για το ΣΒΑΚ.

Η παρούσα στρατηγική διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου ΣΒΑΚ του Δήμου Πέλλας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας και τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου.