ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του σχεδίου. Το τρέχον στάδιο σημαίνεται με το εικονίδιο του λεωφορείου.

Στάδιο 1: Προετοιμασία του ΣΒΑΚ. Η ομάδα έργου του Δήμου ξεκίνησε τις διαδικασίες συλλογής πληροφορίων, αναγνώρισης των φορέων που σχετίζονται με τις μεταφορές και προγραμματισμού του ΣΒΑΚ.

Στάδιο 3: Ανάλυση Υφιστάμενου Σχεδιασμού: Στρατηγικά κείμενα, εθνικές & ευρωπαϊκές οδηγίες, τοπικά σχέδια και μελέτες.

Στάδιο 5: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης: Μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και η ποιοτική αξιολόγηση των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και των ποδηλατοδρόμων.

Στάδιο 11: Εξειδίκευση του Σχεδίου, προγραμματισμός και διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του.

Υιοθέτηση του σχεδίου από τους φορείς και τους πολίτες